loading
7
0
16 kwietnia 2024
Wtorek 3 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ap 19, 5; 12, 10
Chwalcie naszego Boga, wszyscy, którzy się Go boicie, * mali i wielcy, * bo nastało zbawienie, potęga i władza Jego Pomazańca. * Alleluja.
Kolekta
Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego, umocnij w łasce swoich wiernych, * aby oczyszczeni z wszystkich grzechów osiągnęli dobra przez Ciebie obiecane. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 7, 51 – 8, 1a
Męczeństwo Świętego Szczepana
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: «Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wy zdradziliście Go teraz i zamordowaliście. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go».
      Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
      A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».
      A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!». A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!». Po tych słowach skonał.
      Szaweł zaś zgadzał się na zabicie Szczepana.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 31, 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab (R.: por. 6a)
Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Albo: Alleluja.
     Bądź dla mnie skałą schronienia, *
     warownią, która ocala.
     Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
     kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Albo: Alleluja.
     W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
     Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
     Ja zaś pokładam ufność w Panu. *
     Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem.
Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Albo: Alleluja.
     Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, *
     wybaw mnie w swoim miłosierdziu.
     Osłaniasz ich Twą obecnością *
     od spisku mężów.
Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 6, 35ab
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja jestem chlebem życia.
     Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 6, 30-35
Ja jestem chlebem życia
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
      Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
      Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!».
      Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, * udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięRz 6, 8
Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, * wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl