loading
7
0
17 kwietnia 2024
Środa 3 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 71(70), 8. 23
Niech moje usta będą pełne Twojej chwały. * Rozradują się moje wargi, * gdy będę Ci śpiewał. * Alleluja.
Kolekta
Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą Twoim przybranym dzieciom, które obdarzyłeś łaską wiary, * i daj im również udział w zmartwychwstaniu Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 8, 1b-8
Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem.
      A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia.
      Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo.
      Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 66, 1b-3a. 4-5. 6-7a (R.: por. 1b)
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, *
     opiewajcie chwałę Jego imienia,
     cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
     Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
     niech Twoje imię opiewa».
     Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
     zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Morze na suchy ląd zamienił, *
     pieszo przeszli przez rzekę.
     Nim się przeto radujmy! *
     Jego potęga włada na wieki.
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 6, 40
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne,
     a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 6, 35-40
Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do ludu: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
      Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia * stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komunię
Chrystus zmartwychwstał i oświecił tych, których odkupił krwią swoją. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym * i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl