loading
7
0
23 kwietnia 2024
ŚW. WOJCIECHA
biskupa i męczennika, patrona Polski
uroczystość
Święty Wojciech pochodził w rodu Sławników w Czechach. Urodził się około 956 roku. Przy bierzmowaniu otrzymał imię Adalbert. Po starannym wykształceniu w szkole katedralnej w Magdeburgu został biskupem Pragi. Wskutek waśni rodowych opuścił Pragę i za pozwoleniem papieża wstąpił do benedyktyńskiego opactwa św. Bonifacego w Rzymie i złożył tam śluby. Na polecenia papieża wrócił do Pragi, ale musiał ją powtórnie opuścić. Przybył do Polski na dwór króla Bolesława Chrobrego i z jego pomocą wyruszył głosić Ewangelię pogańskim Prusom. Został przez nich zabity 23 kwietnia 997 roku. Jego ciało wykupiono i złożono w Gnieźnie, które stało się siedzibą pierwszej metropolii w Polsce.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Iz 61, 11
Jak ziemia daje swój urodzaj i jak ogród rodzi swe nasienie, * tak Bóg sprawi, że wobec narodów ukaże się Twoja sprawiedliwość i Twoja chwała. (O.W. Alleluja.)
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 1, 3-8
Apostołowie świadkami Jezusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
      A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
      «Słyszeliście o niej ode Mnie –mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».
      Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?». Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)
Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Albo: Alleluja.
     Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
     wydawało się nam, że śnimy.
     Usta nasze były pełne śmiechu, *
     a język śpiewał z radości.
Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Albo: Alleluja.
     Mówiono wtedy między narodami: *
     «Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
     Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
     i radość nas ogarnęła.
Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Albo: Alleluja.
     Odmień znowu nasz los, o Panie, *
     jak odmieniasz strumienie na Południu.
     Ci, którzy we łzach sieją, *
     żąć będą w radości.
Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Albo: Alleluja.
     Idą i płaczą, *
     niosąc ziarno na zasiew,
     lecz powrócą z radością, *
     niosąc swoje snopy.
Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
DRUGIE CZYTANIEFlp 1, 20c-30
Dla mnie żyć – to Chrystus
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
      Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. A ufny w to, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u was.
      Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie jest dla nich zapowiedzią zagłady, dla was zaś zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie taką samą walkę, jaką u mnie widzieliście i jaką teraz prowadzę.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 12, 26
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
     a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 12, 24-26
Ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumrze, przynosi plon obfity
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie a Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Wyznanie wiary
Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, aby uczcić śmierć świętego Wojciecha, składamy Ci ofiarę Twojego Syna, * która jest wzorem i źródłem wszelkiego męczeństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o św. Wojciechu Biskupie i Męczenniku nr 75 - Ziarno, które obumrze, przynosi plon
Następującą prefację odmawia się w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, i w Mszach wotywnych o nim.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty włączyłeś do grona biskupów świętego Wojciecha * pełnego miłości ku Tobie i wiary, która daje zwycięstwo nad światem. * On przeszyty włóczniami obumarł jak ziarno pszenicy, * które rzucone w ziemię daje plon obfity. * Radujemy się z jego opieki nad nami * i sławimy Ciebie za łaski, których nam udzieliłeś, * przez Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na Komunię J 12, 24-25
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, * zostanie tylko samo, * ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (O.W. Alleluja.)
Modlitwa po Komunii
Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem Ciała i Krwi Twojej, prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy za wstawiennictwem świętego Wojciecha trwali w prawdziwej wierze, * i wyznawali ją słowami i uczynkami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Strefa PREMIUM
Pomyśl