loading
7
0
24 kwietnia 2024
Środa 4 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 18(17), 50; 22(21), 23
Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów, * będę głosił swym braciom Twoje imię. * Alleluja.
Kolekta
Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwałą pokornych i szczęściem sprawiedliwych, wysłuchaj naszego błagania * i obdarz nas hojnie obiecaną łaską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 12, 24 - 13, 5a
Misja Pawła i Barnaby
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem.
      W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
      Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich.
      A oni, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 67, 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.
     Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
     niech nam ukaże pogodne oblicze.
     Aby na ziemi znano Jego drogę, *
     Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.
     Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
     niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
     Niech się narody cieszą i weselą,
     bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
     i kierujesz narodami na ziemi.
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.
     Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
     niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
     Niech nam Bóg błogosławi *
     i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 8, 12
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja jestem światłością świata,
     kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 12, 44-50
Przyszedłem, aby świat zbawić
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.
      Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.
      Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, * dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPor. J 15, 16. 19
Ja was wybrałem ze świata * i przeznaczyłem was na to, * abyście szli i owoc przynosili, * i by trwał wasz owoc. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl