loading

Części liturgii słowa: wyznanie wiary i modlitwa wiernych, miejsce głoszenia słowa Bożego i księgi wykorzystywane w liturgii słowa

„Liturgia słowa winna być tak sprawowana, aby sprzyjała medytacji; trzeba więc unikać wszelkiego pośpiechu, który utrudnia skupienie. Dialog między Bogiem i ludźmi, odbywający się pod natchnieniem Ducha Świętego, wymaga krótkich chwil ciszy, dostosowanych do potrzeb zgromadzenia. (…) Owe chwile ciszy w liturgii słowa można z pożytkiem zachować na przykład przed rozpoczęciem samej liturgii słowa, po pierwszym i drugim czytaniu, wreszcie po homilii” (por. OWMR 45).
      W niektóre dni przewidziane jest wyznanie wiary. Ma ono być odpowiedzią na słowo Boże, usłyszane w czytaniach i homilii. Dzięki temu zgromadzona wspólnota, zanim w Eucharystii zacznie sprawować tajemnicę wiary, przypomniana sobie zasady wiary.
      Kolejną odpowiedzią zgromadzenia liturgicznego na usłyszane słowo Boże jest modlitwa powszechna, w której zanosi się błagania w potrzebach całego Kościoła i miejscowej wspólnoty, za zbawienie świata oraz ludzi cierpiących z powodu różnych trudności. W ten sposób zebrany lud wypełnia również swój urząd kapłański, dopełniając w sobie owoców liturgii słowa, przechodzi do godniejszego sprawowania liturgii eucharystycznej.
      Wezwania powinien wypowiadać diakon lub ktoś z usługujących, lub niektórzy wierni. Natomiast wstęp i zakończenie zawsze należą do przewodniczącego liturgii, a nie na przykład do kapłana, który głosił homilię czy innego z koncelebransów.
      Przewodniczący liturgii kieruje modlitwą powszechną z miejsca przewodniczenia, intencje natomiast należy wypowiadać od ambony. Wierni uczestniczą w modlitwie powszechnej w postawie stojącej, wypowiadając lub śpiewając wspólnie wezwanie po każdej z wygłoszonych intencji albo modląc się w ciszy.
      Jeśli chodzi o miejsce głoszenia słowa Bożego, czyli ambonę, to powinna być ona podwyższona, stała, dogodna i okazała, odpowiadająca godności słowa Bożego. Ambona powinna być tak usytuowana, aby skutecznie pomagała wiernym w uważnym słuchaniu. Jednocześnie należy podkreślić jej związek z ołtarzem.
      Ambona stosownie do swojej struktury winna być przyozdobiona na sposób stały lub zależnie od okoliczności, przynajmniej w dniach uroczystych. Ponieważ jest miejscem, z którego głoszone jest słowo Boże, z natury swojej winna być zarezerwowana dla czytań, psalmu responsoryjnego i orędzia paschalnego. Homilia natomiast i modlitwa wiernych mogą być wygłaszane z ambony z racji ich ścisłego związku z całą liturgią słowa. Od ambony nie powinno się natomiast wykonywać prowadzenia śpiewu, komentarzy czy też nie powinien znajdować się przy niej kantor inicjujący śpiew całego zgromadzenia.
      Należy również zadbać o to, by księgi będące znakami i symbolami nadziemskiej rzeczywistości były naprawdę godne, ozdobne i piękne. Księgę Ewangelii zawsze sporządzano z wielką starannością, przyozdabiano i otaczano czcią w odróżnieniu od innych ksiąg czytań. Ze wszech miar wypada więc, aby i w naszych czasach w katedrach i przynajmniej w większych parafiach i liczniej odwiedzanych kościołach był pięknie przyozdobiony Ewangeliarz oddzielny od księgi innych czytań, czyli Lekcjonarza.
      Z racji godności słowa Bożego księgi czytań używane przy sprawowaniu liturgii winny się odróżniać od innych pomocy duszpasterskich, np. broszur służących wiernym do przygotowywania czytań lub do osobistej medytacji.

Katecheza liturgiczna

Comments are disabled.

jest