loading

2020.01.24 – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

Święty Franciszek Salezy jest patronem dziennikarzy i prasy katolickiej. Prowadził bardzo intensywne życie duchowe, naukowe i ewangelizacyjne. Szczególnie zależało mu na jedności Kościoła Chrystusowego. Czynił ogromne wysiłki, by przekonać kalwinów do powrotu do jedności z papiestwem. Nie lękał się odważnie występować w obronie wiary i nauki katolickiej. Swoją dobrocią i łagodnością zyskał wiele dusz dla Boga i Kościoła (por. kolekta). Wzorem pracowitości i zawierzenia Bogu była jego matka. Wychowała trzynaścioro dzieci, z których Franciszek był najstarszy. Mimo tak licznych obowiązków domowych i rodzinnych potrafiła łączyć życie rodzinne i duchowe. Zawsze znajdowała czas na modlitwę. Z jej wzorca siły duchowej, przezorności i organizacji czasu dużo nauczył się mały Franciszek. Miłość i łagodność stała się jego dewizą życia (por. modlitwa po komunii). I dzisiaj uczy nas drogi gorliwości dla zdobywania braci i sióstr, którzy odłączyli się od jedności z Kościołem bądź nie doświadczyli dobroci ludzi wierzących w Chrystusa.