loading

2021.10.01 – ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Teresa Martin wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w wieku piętnastu lat i zmarła, mając zaledwie lat dwadzieścia cztery. Choć w tym czasie nigdy nie opuściła domu zakonnego, papież Pius XI, który ją kanonizował,
ogłosił patronką misji katolickich. Uczynił tak, ponieważ św. Teresa od Dzieciątka Jezus, napełniona szczerą miłością i troską o rozwój Kościoła, całe swe życie, cierpienia i modlitwy ofiarowała za misjonarzy głoszących
Dobrą Nowinę niewierzącym. Swoją postawą uczy nas, że wszyscy chrześcijanie, nie tylko duchowni, ale też żyjący w świecie, są odpowiedzialni za Kościół Chrystusa, którego są członkami. Również każdy z nas swoją uczciwą pracą, modlitwą i cierpieniem może współpracować w dziele rozwoju Kościoła i zbawiania świata.