loading

2022.11.19 – Sobota 33 tygodnia zwykłego

Eucharystia jest „Ucztą miłości”. Jest „ucztą” – gdyż Chrystus zastawia dla nas stół, wokół którego nas gromadzi i karmi nas swoim Ciałem i swoją Krwią. Eucharystia to „uczta wypływająca z miłości”. Jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy – uczty, którą Zbawiciel „gorąco pragnął” spożywać z uczniami i „gorąco pragnie” spożywać z nami (por. Łk 22, 15) oraz uobecnieniem Ofiary złożonej przez Niego za nas na krzyżu: Ilekroć bowiem spożywamy ten chleb albo pijemy ten kielich, śmierć Pańską głosimy, aż przyjdzie (1 Kor 11, 26). Eucharystia to „uczta prowadząca do miłości”. Jest nie tylko najlepszym sposobem wyrażenia naszej miłości i wdzięczności wobec Boga, ale także uzdalnia nas do miłości wobec bliźnich. O to będziemy się dzisiaj modlić po przyjęciu Komunii: Pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na Twoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości (modlitwa po komunii).