loading

2024.04.08 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Teksty liturgiczne przypisane uroczystości Zwiastowania Pańskiego, począwszy od antyfony na wejście, mówią o pełnieniu woli Bożej: Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Maryja Dziewica – Matka odwiecznego Słowa, przez swoje „tak” na propozycję anioła Gabriela, dała nam przykład pokory i gotowości do współpracy z Bogiem w dziele zbawienia. Jej „fiat” otworzyło Chrystusowi drogę zbliżenia się do człowieka przez przyjęcie ludzkiej natury. Dzięki Maryi dokonało się też zmartwychwstanie, którego mocą dojdziemy kiedyś do wiekuistej radości (modlitwa po komunii). Uczcijmy Matkę Bożego Syna gorącym pragnieniem pełnienia woli Ojca i starajmy się ją wypełniać na co dzień.

jest