loading

2024.04.09 – Wtorek 2 tygodnia Wielkanocy

Zaufanie Bogu daje wolność serca, która uwidacznia się w braku przywiązań do osób i rzeczy materialnych. Wolne serce potrafi się dzielić jak pierwsi chrześcijanie; raduje się i wychwala Boga, umie cieszyć się z małych rzeczy i czerpiąc siłę z sakramentów wielkanocnych, głosi moc Chrystusa zmartwychwstałego. Człowiek wolny jest w stanie zająć ostatnie miejsce, nie cierpi na tym jego „ja”, ponieważ pierwszeństwo oddaje Bogu; w jego sercu króluje Pan Bóg, który jest pełen majestatu – wywyższony, święty i prawdomówny (psalm responsoryjny). Prośmy dzisiaj w modlitwie, byśmy pamiętali o tym, że udział w tajemnicy odkupienia daje pomoc w życiu doczesnym, pomaga „rodzić się” na nowo, rozumieć coraz bardziej sprawy niebieskie, by ostatecznie we współpracy z łaską osiągnąć wieczną radość.