loading

2024.04.29 – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

Oto dziewica mądra, dla której Bóg stał się światłością. Święta Katarzyna ze Sieny, ogłoszona przez papieża Pawła VI doktorem Kościoła, żyła w XIV wieku. W siódmym roku życia złożyła ślub czystości, a w szesnastym przyjęła habit tercjarki św. Dominika. Prowadziła głębokie życie wewnętrzne; wywierała duży wpływ na ówczesne życie publiczne. To dzięki jej zabiegom papież Grzegorz XI wrócił z Awinionu do Rzymu. Katarzyna, rozważając mękę Pańską, płonęła miłością ku Chrystusowi i służyła Jego Kościołowi (por. kolekta). Obdarzona wielką mądrością była prostaczkiem Pańskim, który otworzył się na tajemnice królestwa. Niech jej przykład i głoszona nauka pobudzą naszą gorliwość w uwielbianiu prawdziwego Boga, który przez Krew swojego Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i daje nadzieję na życie wieczne.

jest