loading

Sobota w Oktawie Wielkanocy

Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa (antyfona na komunię). W sakramencie chrztu otrzymujemy łaskę z wysoka, która uzdalnia nas do wyruszenia drogą wiary. Dokonuje się to w ten sam sposób, jak apostołowie zostali przyobleczeni mocą z wysoka w czasie zstąpienia Ducha Świętego (por. Łk 24, 49). Chrystus otacza nas błogosławieństwem i posyła do odważnego dawania świadectwa wobec świata, nie zawsze otwartego na prawdę objawioną w Chrystusie. Łaska Chrystusa daje niezwyciężoną moc i objawia się szczególnie w chwilach prób i doświadczeń. Zechciejmy i dzisiaj prosić Boga o odwagę i męstwo, aby żadne trudności wewnętrzne i zewnętrzne nie odłączyły nas od miłości, jaką Bóg okazał w Chrystusie (por. Rz 8, 35).

jest