loading

PIERWSZE CZYTANIE

L. Oto Słowo Boże.

W. Bogu niech będą dzięki.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

DRUGIE CZYTANIE  (jeśli jest przewidziane)

L. Oto Słowo Boże.
W. Bogu niech będą dzięki.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

EWANGELIA

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

K. Słowa Ewangelii według świętego N.
W. Chwała Tobie, Panie.

Po Ewangelii 

K. Oto Słowo Pańskie.
W. Chwała Tobie Chryste.

 

Homilia 

 

WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
     W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

MODLITWA WIERNYCH

Części stałe

Comments are disabled.

jest