loading

06.01 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Oświeceni słowem Bożym i wdzięczni za dar
wiary wołajmy do naszego Ojca w niebie:

1. Zawierzamy Tobie, Boże, dzieło Nowej
Ewangelizacji. Daj swemu Kościołowi Ducha
Świętego, aby z żarliwą miłością głosił
Dobrą Nowinę i niósł światu dar życia
wiecznego, jednocząc wszystkie narody
w wychwalaniu wielkich dzieł Twego Miłosierdzia.

2. Błogosław, Ojcze, ostatnim przygotowaniom
do rozpoczynających się wkrótce
Światowych Dni Młodych w Panamie.
Niech ten czas rozleje się radością i nowym
entuzjazmem wiary na cały Kościół,
odnawiając naszą wdzięczność i miłość
do Ciebie.

3. Przynosimy Tobie, Ojcze Niebieski, najgłębsze
tęsknoty, pragnienia, obawy i cierpienia
ludzkich serc. Niech Jezus − Światłość
świata rozjaśni swą obecnością wszystkie
ciemności ziemi, wyzwoli ludzkość z lęku
oraz uzdolni do przyjęcia miłości i pokoju.

4. Oddajemy Ci, Panie, naszą Ojczyznę,
wszystko, co teraz jest jej udziałem. Daj
ducha mądrości i służby rządzącym,
obdarz wszystkich Polaków poczuciem
odpowiedzialności za budowanie dobra
wspólnego; niech Twoje błogosławieństwo
pomoże nam dochować wierności
dziedzictwu wolności zdobytemu krwią
przeszłych pokoleń.

5. Powierzamy Ci, Panie, ludzi niewierzących.
Niech szukając prawdy, rozpoznają w Tobie
Ojca, i doświadczając bezmiaru Twojej
miłości, odnajdą sens życia.

6. Wejrzyj na nas, złączonych w adoracji Dzieciątka.
Daj nam udział w dziecięctwie Jezusa,
byśmy życiem prostym i otwartym na
potrzeby innych przyprowadzali naszych
braci do Ciebie.

Błogosławimy, Ojcze, zamysły Twojej woli, bo
przez Jezusa, Twojego Jednorodzonego Syna
otworzyłeś całej ludzkości drogę do nowego
życia. Przyjmij nasze pokorne prośby i je wysłuchaj.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

jest