loading

1 tydzień w ciągu roku

Ufni w Bożą dobroć, przedstawmy Ojcu
Niebieskiemu nasze modlitwy:

1. Módlmy się o pełnię darów i charyzmatów
Ducha Świętego dla papieża Franciszka,
biskupów i prezbiterów, by całkowicie
oddani Jezusowi i Jego zbawczej misji,
kochali powierzone im owce.

2. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych
i dyskryminowanych, by czuli przy
sobie obecność Pana i moc Jego Ducha,
który będzie ich umacniał w przeciwnościach,
szczególnie w chwilach zagrożenia
życia. Niech przez swą wierność do końca
wyjednają zbawienie swoim prześladowcom.

3. Módlmy się o wrażliwość serc i wyobraźnię
miłosierdzia dla rządzących
państwami, aby podejmowali skuteczne
działania podnoszące poziom życia
ludzi najuboższych, dążąc do likwidacji
niesprawiedliwego podziału zasobów
i bogactw naszej ziemi.

4. Módlmy się o łaskę żywej wiary i ufność
w Bożą miłość dla osób chorych, aby doświadczały
w cierpieniu pocieszającej
mocy obecności Jezusa i radości płynącej
z Jego bliskości.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych,
aby zajaśniało nad nimi Oblicze Ojca
i mogli doświadczać radości z przebywania
z Nim na wieki.

6. Módlmy się za nas, złączonych w dziękczynieniu,
aby Bóg obdarzał nas darem
wierności i udzielając nam mocy Ducha Świętego, prowadził nas do wyrzeczenia
się wszystkiego, co nas oddala od pełnienia
Jego woli.

Wszechmogący Boże, Ty troszczysz się o swoje
dzieci i wiesz, czego nam potrzeba, wysłuchaj
naszych próśb według hojności Twojego
serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.