loading

10 tydzień zwykły DP

Uwielbiając Chrystusa, w którym nasza ludzka natura została wprowadzona do nieba, wołajmy z ufnością do naszego Ojca:

     Daj nam udział w chwale nieba.

1. Prosimy Cię za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby, wyznając wiarę w chwalebne zmartwychwstanie i cudowne wniebowstąpienie Zbawiciela, stawali się Jego prawdziwymi świadkami aż po krańce ziemi.

     Daj nam udział w chwale nieba.

2. Prosimy Cię za niewierzących w Boga, którzy dotychczas nie mieli możliwości poznania Go, aby w szczerości serca czynili to, co dobre, a unikali zła i tak mogli poznać Stwórcę i Ojca wszystkich ludzi.

     Daj nam udział w chwale nieba.

3. Prosimy Cię za cierpiących z powodu doświadczanej niesprawiedliwości i niewłaściwego traktowania, aby dzięki pomocy Bożego Ducha pomogli swoim prześladowcom zmienić ich postawę wobec Boga i bliźnich.

     Daj nam udział w chwale nieba.

4. Prosimy Cię za ludzi trwających w grzechach ciężkich, aby dzięki pomocy innych ludzi i otwarciu się na działanie Ducha Świętego mogli zmienić swoje postępowanie i powrócić do jedności z Bogiem i bliźnimi.

     Daj nam udział w chwale nieba.

5. Prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, abyśmy nieustannie byli złączeni z Chrystusem naszym Panem i Mistrzem i w naszym życiu zawsze kierowali się Jego wskazaniami.

     Daj nam udział w chwale nieba.

Boże, wysłuchaj naszych błagań, i spraw, abyśmy dzięki wsłuchiwaniu się w słowa Twojego Syna i naśladowaniu Jego przykładu doszli do pełnego upodobnienia się do Niego. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.