loading

13.01 – CHRZEST PAŃSKI

Wdzięczni za dar Bożego synostwa ofiarowanego
nam w Jezusie z dziecięcą ufnością
zanieśmy nasze prośby do Boga Ojca:

1. Oddajemy Tobie, Boże, wszystkich chrześcijan.
Niech Duch Święty prowadzi nas
w głąb poznania tajemnicy Chrystusa,
abyśmy w Nim zjednoczeni objawiali światu
Twoje miłosierne Oblicze.

2. Zawierzamy Ci, Boże, dzieci ochrzczone
w ostatnim czasie, aby otrzymany sakramentalnie
dar życia Bożego rozwijał się
w ich sercach przez całe życie, doprowadzając
do dojrzałej wiary.

3. Przynosimy Tobie, Ojcze najlepszy, nasze
siostry i naszych braci, którzy utracili łaskę
wiary. Mocą swojej miłości ulecz ich zranienia,
otwórz na swoją obecność i pomóż
powrócić do źródeł życia wiecznego.

4. Obdarz, Boże, nasz świat pokojem. Spraw,
by wszystkie narody ziemi były otwarte
na współpracę w budowaniu cywilizacji
braterstwa i solidarności z najuboższymi.

5. Wejrzyj, Panie, z miłością na ludzi, którzy
bardzo cierpią, na osoby pozbawione nadziei,
przygniecione trudami życia. Udziel im światła Twej obecności i pozwól odkryć
tajemnicę prawdziwego szczęścia.

6. Spraw, Panie, aby łaska dzisiejszej Eucharystii
uzdolniła nas, tu zgromadzonych, do
podejmowania wszystkich wymagań Twojej
miłości, pozwalając nam doświadczać
wciąż większej radości płynącej z wiary,
że w Jezusie jesteśmy Twoimi umiłowanymi
dziećmi.

Wszechmogący Boże, Twój Syn przez chrzest
w Jordanie objawił się jako Zbawiciel świata
i otworzył nam drogę do Ciebie, wejrzyj łaskawie
na modlitwę Twojego Kościoła i nie
pozwól nam nigdy odłączyć się od Ciebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

jest