loading

14 tydzień zwykły

Umocnieni Duchem Chrystusowym, który w nas przebywa, zanieśmy nasze prośby do Boga, naszego Ojca:

1. Módlmy się o jedność wszystkich chrześcijan, aby doświadczenie wiary w Jedynego Boga stało się źródłem dialogu i wzajemnego zrozumienia.

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby Duch Święty umacniał ich w posługiwaniu i prowadzeniu Ludu Bożego.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby dążąc do pokoju, potrafili stawiać dobro powierzonych im narodów ponad własnymi interesami.

4. Módlmy się za ludzi z marginesu społecznego, aby doświadczając dobra i pomocy innych ludzi, nie utracili wiary i nadziei w moc i opiekę Bożą.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili nagrody wiecznej w królestwie niebieskim.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy dzięki łasce trwania w Chrystusie potrafili dostrzegać Jego mądrość i moc w małych i prostych sprawach naszej codzienności.

Boże, dobry nasz Ojcze, Ty nie opuszczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieją, przyjmij nasze prośby, abyśmy mogli uwielbiać Cię teraz i na wieki wieków.

Amen.