loading

14 tydzień zwykły DP

Do naszego Ojca w niebie, który obdarza Kościół wszelkimi potrzebnymi dobrami, zanieśmy nasze pokorne błagania.

     Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.

1. Prosimy Cię, umocnij wszystkich prześladowanych z powodu wyznawanej wiary, aby, doświadczając niezrozumienia czy agresji, byli mężnymi świadkami Chrystusa.

     Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.

2. Prosimy Cię za papieża, biskupów i prezbiterów, aby przez swoją posługę przyczyniali się do zbawienia wszystkich ludzi.

     Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.

3. Prosimy Cię za ludzi uzależnionych od alkoholu lub uwikłanych w inne nałogi, aby odzyskali wolność i cieszyli się życiem, jakie otrzymali w darze od Ciebie.

     Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.

4. Prosimy Cię za ludzi młodych, którzy stoją przed wyborem życiowej drogi, aby mogli dokonać go w rozpoznaniu Twojej woli.

     Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.

5. Prosimy Cię, przebacz grzechy zmarłym i przyjmij ich do królestwa, które przygotowałeś dla nich w niebie.

     Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.

6. Prosimy Cię, pomóż nam żyć prawdą w słowach i uczynkach oraz szanować dobre imię naszych bliźnich.

     Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.

Najłaskawszy Boże, racz wysłuchać nasze modlitwy, wspomagaj nas w codziennych potrzebach i nieustannie umacniaj naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.