loading

15 tydzień zwykły

Panu Jezusowi, który zapewnia nas, że życie wieczne odziedziczymy, gdy pójdziemy za Nim, przedstawmy nasze błagania:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby umocniony darami eucharystycznymi docierał na krańce świata.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, Europę i świat, aby rządzący podejmowali decyzje mające na celu dobro, pokój i poszanowanie człowieka.

3. Módlmy się za rodziny, aby były bezpiecznym miejscem wzrastania w wierze młodych pokoleń oraz drogowskazem w poszukiwaniu Boga będącego odwieczną
tęsknotą ludzkich serc.

4. Módlmy się za niewierzących i poszukujących sensu życia, aby najgłębsze pragnienie poznania prawdy o sobie doprowadziło ich do światła wiary.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili wprowadzenia do niebieskiej chwały.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli zawsze gotowi na przyjście naszego Niebieskiego Oblubieńca – Jezusa Chrystusa.

Panie Boże, który jesteś naszą pomocą, wejrzyj na pokorne modlitwy Twoich wyznawców i udziel nam potrzebnych łask, byśmy mogli wielbić Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.