loading

15 tydzień zwykły DP

Do Boga Wszechmogącego, który nas zna i wie, czego potrzebujemy, zanieśmy nasze pokorne prośby.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

1. Wejrzyj Panie na misjonarzy i wszystkich głosicieli Ewangelii, aby ich wysiłki przyczyniały się do wzrostu wspólnoty Kościoła.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

2. Otaczaj Twoją opieką sprawujących władzę publiczną, aby szanowali podstawowe prawa i wolność osoby ludzkiej i w ten sposób zabiegali o pokój na świecie.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

3. Wspomagaj ludzi w podeszłym wieku, aby byli otoczeni troskliwą miłością swoich najbliższych.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

4. Wspieraj małżonków, aby żyli w wierności wobec siebie i rozwijali wzajemną miłość.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

5. Przyjmij zmarłych do swojego królestwa, aby mogli radować się oglądaniem Ciebie na wieki.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

6. Obdarzaj nas duchem męstwa, abyśmy, będąc wytrwali w trudnościach, przyczyniali się do budowania Twojego królestwa na ziemi.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Panie Boże Wszechmogący, Ty powołujesz nas, wierzących, abyśmy się stali Twoimi dziećmi w Jezusie Chrystusie. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy zawsze Ci dziękowali za wszystko, co od Ciebie otrzymujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.