loading

16 tydzień zwykły DP

Bogu, który objawia się jako cierpliwy i miłosierny, ale także sprawiedliwy Ojciec, przedstawmy nasze ufne prośby.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

1. Panie, spraw, aby nasi pasterze gorliwie głosili Ewangelię Twojego Syna wszystkimi dostępnymi i godziwymi środkami.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

2. Panie, spraw, aby wierzący swoim życiem świadczyli o Tobie, a przez to przyczyniali się do przemiany oblicza tego świata.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

3. Panie, spraw, aby ludzie sprawujący władzę naśladowali Ciebie w sprawiedliwości i łagodności.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

4. Panie, spraw, aby sędziowie i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości dobrze wypełniali swoje obowiązki, nie ulegając różnym naciskom i broniąc osoby pokrzywdzone.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

5. Panie, spraw, aby przestępcy, ludzie uparcie trwający w grzechach i walczący z Kościołem odkryli prawdę o Tobie, która pomoże im zmienić swoje życie i odpokutować winy.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

6. Panie, spraw, abyśmy mimo naszych grzechów i słabości zawsze ufali Twemu miłosierdziu i wytrwale podejmowali wysiłek codziennej przemiany naszego życia.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Boże sprawiedliwy i miłosierny, wysłuchaj naszych próśb, aby wszyscy ludzie mogli cieszyć się pełnią owoców odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.