loading

2 tydzień adwentu

Wraz z Kościołem trwającym w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia módlmy się także o dobre przygotowanie do spotkania się z Nim na końcu czasów.
1. Za Ojca Świętego, aby w trudnej misji niesienia orędzia pokoju wobec współczesnego świata towarzyszyła Mu świadomość Bożej Opatrzności i współpracy ludzi dobrej woli na całym świecie.
2. Za sprawujących władzę, aby Dobra Nowina o pokoju, który przynosi nadchodzący Mesjasz, uzdolniła ich do działań na rzecz pojednania zwaśnionych narodów i zakończenia konfliktów w różnych częściach świata.
3. Za współczesnych proroków, którzy jak Jan Chrzciciel wskazują ludzkości drogi nawrócenia, aby nie zabrakło im męstwa i mądrości w posłudze pełnionej w Imię Chrystusa.
4. Za młodych poszukujących życiowych autorytetów, aby spotkali na swojej drodze świadków wiary, którzy będą zdolni towarzyszyć im w odnajdywaniu odpowiedzi na pytanie: „Co mamy czynić?”.
5. Za zmarłych i konających, aby otrzymali łaskę przebaczenia grzechów i przebywania wraz ze swoimi bliskimi w obecności Tego, którego oczekiwali przez całe doczesne życie.
6. Za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy przyjęli łaskę nawrócenia, które wydałoby owoce pokoju i pojednania w naszych rodzinach, wspólnotach i miejscach pracy.
Boże, wierny swoim obietnicom, do Ciebie należy czas i każde ludzkie serce, wejrzyj na nas, przygotowujących się do świąt Narodzenia Pańskiego, i przyjmij prośby, jakie do Ciebie zanosimy, ufni, że nas wysłuchasz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.