loading

2 TYDZIEŃ W CIĄGU ROKU

Przedstawmy Bogu Ojcu nasze prośby:

1. Módlmy się o potrzebne łaski dla organizatorów
i uczestników Światowych Dni
Młodych w Panamie. Niech Duch Święty
prowadzi każdego kto w nich uczestniczy
do Jezusa każdego kto w nich uczestniczy
i udziela daru radości całemu Kościołowi.

2. Módlmy się za ludzi odpowiedzialnych
za konflikty zbrojne. Niech Pan dotknie
ich serca łaską uzdrowienia i przemiany
i sprawi, że walczące strony porzucą
przemoc i będą szukały porozumienia
przez dialog i pojednanie.

3. Módlmy się szczególnie za młodych
szukających swojego powołania. Niech
światło miłości oświeca ich serca i dodaje
odwagi w rozeznaniu woli Bożej , aby
wielkodusznie odpowiedzieć na Jego
wezwanie do podjęcia życia kapłańskiego
i konsekrowanego.

4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo
dla organizacji ekologicznych i działań
ludzi dobrej woli mających na celu
ochronę naturalnego środowiska naszej
ziemi. Niech troska o zachowanie piękna
przyrody zjednoczy narody w walce przeciwko
rabunkowej eksploatacji zasobów
naszej ziemi.

5. Módlmy się o łaskę czystości dla młodych.
Niech łaska Boża chroni ich przed
demoralizacją i zniewoleniem, pozwoli
poznać wartość prawdziwych przyjaźni,
aby z Bożą pomocą podejmowali drogę
dojrzewania do odpowiedzialności za
relacje i budowanie trwałych więzi.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych
wokół Chrystusowego ołtarza. Niech
Bóg Ojciec udziela nam swojego Ducha
Świętego, abyśmy pozwolili się prowadzić
tam, gdzie On chce i, widząc Boże
działanie w naszym życiu, okazywali za
nie wdzięczność.

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, przyjmij
naszą modlitwę i udziel nam również tego,
o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.