loading

2 tydzień Wielkanocy DP

Bogu, który posłał swojego Syna jako miłosiernego Zbawiciela, przedstawmy nasze prośby.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

1. Boże, który pragniesz zbawienia każdego człowieka, rozpal serca chrześcijan, aby głosili tę Dobrą Nowinę napotykanym ludziom.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

2. Boże, który wybrałeś sobie kapłanów na szczególnych pośredników Twojego miłosierdzia, napełniaj ich Twoim Duchem, aby przez swoje słowa i czyny budzili ufność i nadzieję.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

3. Boże, który troszczysz się o wszystkich ludzi i narody, przez wstawiennictwo świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II obdarz całą ludzkość duchem pojednania i wzajemnego wybaczenia, aby mogła rozwijać się w pokoju i bezpieczeństwie.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

4. Boże, który pragniesz przygarnąć do swojego Serca grzeszników, poślij ludzi, którzy pomogą im, uwierzyć w Twoją miłość do nich.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

5. Boże, który szczególnie pochylasz się nad odrzuconymi i zepchniętymi na margines społeczny, spójrz na tych, którzy codziennie doświadczają pogardy ze strony bliźnich, aby mogli odkryć, jak cenni są w Twoich oczach.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

6. Boże, który pragniesz, abyśmy byli podobni do Twojego Syna, Jezusa, dopomóż nam, abyśmy byli zawsze miłosierni i okazywali innym szacunek w naszych słowach i uczynkach.

     Daj nam doświadczyć Twojej miłości!

Boże, nasz Ojcze, ufając obietnicy pozostawionej nam przez Jezusa, prosimy Cię, abyś nas wysłuchał i pozwolił wszystkim ludziom odkryć i przyjąć Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.