loading

2 tydzień Wielkiego Postu

Bóg wzywa nas do słuchania swojego umiłowanego Syna. Jemu samemu możemy zaufać całym sercem i przedstawić nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby przez swoją posługę prowadził lud Boży drogami prawdy i świętości.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby byli świadectwem zawierzenia Bogu i znakiem Jego ojcowskiej obecności.

3. Módlmy się za misjonarzy i osoby konsekrowane, aby głosząc Ewangelię, zachęcali przykładem swego życia do przemiany serc.

4. Módlmy się za zniewolonych grzechem i uwikłanych w różne konflikty, aby mieli odwagę podjąć drogę nawrócenia i powrotu do życia w łasce.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby otrzymali łaskę uczestnictwa w wiecznej radości zbawionych.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pozwolili się przemieniać przez słuchanie słowa Bożego i trwanie w Bożej obecności.

Boże, dobry nasz Ojcze, Ty wzywasz swoje dzieci do posłuszeństwa swojemu Synowi, wysłuchaj nas i umacniaj w przyjmowaniu przemieniającego daru Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.