loading

2 tydzień zwykły

Dobremu Bogu, który wzywa nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Chrystusa, przedstawmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół, o dar jedności i wzajemnej miłości.

2. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych należących do różnych wyznań chrześcijańskich o dar jedności we wspólnym naśladowaniu Chrystusa.

3. Módlmy się za tworzących Polską Radę Ekumeniczną o światło Ducha Świętego w podejmowanych przez nią inicjatywach.

4. Módlmy się za małżeństwa oraz za przygotowujących się do zawarcia tego sakramentu o łaskę budowania rodziny na fundamencie modlitwy i wzajemnego szacunku.

5. Módlmy się za zmarłych o łaskę wejścia na ucztę zbawionych w niebie.

6. Módlmy się za nas samych o radość płynącą z faktu przynależności do Chrystusa i Jego Matki.

Panie, nasz Boże, Ty jesteś źródłem życia, jedności i pokoju. Wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.