loading

2018.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Do Pana, który lituje się nad tymi, którzy się Go boją, zanieśmy nasze błagania:

Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj nas.

1. Prosimy Cię, Panie, za papieża Franciszka, aby ukazywał wierzącym pewną i bezpieczną drogę do życia wiecznego.

2. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych biskupów, prezbiterów i diakonów, daj, aby w wieczności radowali się owocami Bożej łaski i miłosierdzia, których byli wiernymi szafarzami na ziemi.

3. Prosimy Cię, Panie, abyś zmarłym, którzy pełnili służbę państwu, okazał miłosierdzie i dał udział w wiecznym królowaniu.

4. Prosimy Cię, Panie, abyś ofiarom wypadków, katastrof i wojen okazał miłosierdzie i przyjął ich do społeczności świętych.

5. Prosimy Cię, Panie, za naszych bliskich zmarłych, aby oswobodzeni z więzów śmierci otrzymali życie wieczne.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas, abyśmy żyli nadzieją Zmartwychwstania, a po śmierci zostali przyjęci do grona zbawionych.

Boże, Chwało wiernych i Życie sprawiedliwych, Ty sprawiasz, że życie Twoich wiernych zmienia się, ale się nie kończy. Wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła i umocnij w nas nadzieję płynącą z tajemnicy Zmartwychwstania. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest