loading

2019.12.25 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO DP

Wszechmogący Boże, posłałeś na ziemię swojego Jednorodzonego Syna, aby nas zbawił, udziel nam łaski, abyśmy potrafili do końca dochować Ci wierności i osiągnęli szczęśliwość wieczną.
     Boże, Dawco życia, wysłuchaj nas!
1. Módlmy się za Kościół święty, aby dzięki głoszeniu przez niego wszystkim ludom i narodom Ewangelii, cała ludzkość uwierzyła w Chrystusa i dziękowała Bogu za Jego miłosierdzie, okazane jej we wcieleniu się i narodzeniu Syna Bożego na ziemi.
     Boże, Dawco życia, wysłuchaj nas!
2. Módlmy się za Ojca Świętego, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby z radością służyli Bogu i ludziom, wnosząc w ich życie pokój, który przyniósł na ziemię Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.
     Boże, Dawco życia, wysłuchaj nas!
3. Módlmy się za parlamentarzystów, aby stanowione przez nich prawo nie sprzeniewierzało się woli Bożej i służyło pokojowemu współżyciu narodów oraz zapewniało wszystkim rodzinom i każdemu obywatelowi z osobna godziwe warunki życia.
     Boże, Dawco życia, wysłuchaj nas!
4. Módlmy się za cierpiących z powodu nędzy materialnej czy moralnej, aby Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie i dzięki Jego łasce zaczęli godnie żyć.
     Boże, Dawco życia, wysłuchaj nas!
5. Módlmy się za wszystkie dzieci poczęte, aby mogły szczęśliwie przyjść na świat oraz wzrastały w latach, w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi, doznając na co dzień miłości okazywanej im przez najbliższych.
     Boże, Dawco życia, wysłuchaj nas!
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy, przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia, wdzięczni Bogu za Wcielenie się i Narodzenie pośród nas Syna Bożego, mogli pogłębić swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i ożywiać w sobie pragnienie świętości.
     Boże, Dawco życia, wysłuchaj nas!
Boże, Ty z miłości do nas, dla naszego zbawienia, pozwoliłeś, aby Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem i narodził się w ubogiej stajence w Betlejem, wysłuchaj nasze prośby i spraw, aby wszyscy ludzie darzyli się miłością i żyli w pokoju, który obiecałeś ludziom dobrej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.