loading

2020.02.14 – ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA

Bóg Ojciec pragnie zbawienia każdego człowieka. Posłał swojego Syna – Baranka Bożego, aby zgładził grzechy świata i obdarzył nas na nowo Bożym życiem. Pewni Jego miłosierdzia przedstawmy Mu z ufnością nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby wszyscy ochrzczeni świadczyli o swoim trwaniu w Chrystusie przez wybory zgodne z wartościami ewangelicznymi.
2. Módlmy się za papieża (Franciszka) i wszystkich biskupów świata, aby wsparci wstawiennictwem Świętych Cyryla i Metodego byli troskliwymi pasterzami powierzonych im ludzi, gotowymi oddać własne życie dla ich zbawienia.
3. Módlmy się za wszystkich zaangażowanych w dzieło nowej ewangelizacji na terenie Europy, aby moc Ducha Świętego, z którym współdziałają, skierowała na nowo narody naszego kontynentu do wiary w Chrystusa oraz życia zgodnego z chrześcijańskimi wartościami.
4. Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę w Europie, aby Bóg udzielił im mądrości i siły potrzebnych do kontynuowania drogi pokoju.
5. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg okazał im miłosierdzie i otworzył dla nich bramy swojego królestwa.
6. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w ofierze Chrystusa, abyśmy byli ludźmi niosącymi Boży pokój wszędzie tam, gdzie zostaniemy posłani.
Boże, nasz dobry Ojcze, wysłuchaj próśb, które Ci przedstawiliśmy w święto Świętych Cyryla i Metodego, i uczyń nas uległymi Tobie, abyś mógł w nas i przez nas dokonać tego, czego pragniesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.