loading

2020.10.02 – ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Bogu, którego czczą i uwielbiają aniołowie oraz święci, i który okazuje swą miłość przez naszych Aniołów Stróżów, przedstawmy z ufnością pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wzrastał w świętości i łasce chroniony przez aniołów od zła, niewierności i zgorszeń.

2. Módlmy się za wszystkie ludy, które jeszcze nie znają Ewangelii i nie doświadczają radości wiary, aby otrzymały tę łaskę przez posługę misjonarek i misjonarzy.

3. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby dzięki owocom Eucharystycznej Ofiary Chrystusa mogli wejść do chwały zbawionych i wraz z aniołami wielbić Boży majestat.

4. Módlmy się za chorych, cierpiących duchowo i fizycznie, aby zaprzyjaźnili się ze swymi Aniołami Stróżami i szukali w modlitwie za ich przyczyną pociechy i umocnienia.

5. Módlmy się za dzieci, aby nie doznały zgorszenia z powodu złego przykładu ze strony dorosłych.

6. Módlmy się z nas samych, abyśmy z wdzięcznością odwoływali się do pośrednictwa i opieki naszych Aniołów Stróżów.

Wszechmogący Boże, wielbimy Cię za przeogromną łaskawość i miłość, jaką objawiłeś, powierzając nas opiece Aniołów Stróżów, przyjmij naszą modlitwę i obdarz nas łaską, która pozwoli nam wzrastać w przyjaźni z tymi, którzy z Twojej woli czuwają nad nami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.