loading

2020.10.25 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Bogu, który napełnia swoją obecnością niebo i ziemię oraz chętnie wysłuchuje modlitw zanoszonych z dziecięcą ufnością w naszych świątyniach, przedstawmy teraz nasze prośby i błagania:

1. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich, którym Pan powierzył pieczę nad swym Kościołem, aby gorliwie wypełniali największe przykazanie Chrystusa i pociągali innych ku Bogu dobrym przykładem.

2. Módlmy się, aby nasze świątynie parafialne i kaplice rozbrzmiewały modlitwą i śpiewem na chwałę Bożą i były miejscami naszego dojrzewania w braterskiej miłości.

3. Módlmy się za tych, którzy troszczą się o budowanie naszej wspólnoty wiary i aktywnie uczestniczą w życiu parafialnym, aby Boże błogosławieństwo umacniało ich i strzegło od zła.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby spotykały się z dobrym przykładem życia chrześcijańskiego ze strony dorosłych.

5. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za budowniczych i dobrodziejów tej świątyni parafialnej, aby miłosierny Chrystus wprowadził ich do domu Ojca niebieskiego i obdarzył wieczną radością i pokojem.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętali o tym, że każdy ochrzczony jest świątynią Ducha Świętego i nie profanowali jej grzechami ciężkimi.

Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij ufną modlitwę, zgodnie zanoszoną w tej świątyni, i wspieraj nas swą łaską w budowaniu duchowej świątyni, jaką od chwili chrztu świętego są nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.