loading

2022.09.14 – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Bóg ceni i nagradza prawdziwą pokorę i posłuszeństwo. Wpatrując się w zwycięski Krzyż Chrystusa, znak naszego zbawienia, skierujmy do Boga nasze prośby:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby w radościach i cierpieniach niestrudzenie głosili współczesnemu światu chwałę Zmartwychwstałego Chrystusa.

2. Módlmy się za misjonarzy, szczególnie tych, którzy posługują wśród naszych braci prześladowanych za wiarę, aby razem z powierzonymi im wiernymi dawali odważne świadectwo ich przynależności do Trójjedynego Boga.

3. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby wielkodusznie podążali za Chrystusem ubogim, czystym i posłusznym i stawali się znakiem Jego obecności w świecie.

4. Módlmy się za chorych, których Pan włącza w tajemnicę swojego cierpienia, aby z krzyża Chrystusa czerpali potrzebną moc i męstwo, a dzięki trosce tych, którzy są przy nich, doświadczali mocy miłości Boga i bogactwa Jego zbawiającej łaski.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby przez zasługi Chrystusa, który dla ratowania ich od śmierci wiecznej sam poniósł śmierć na krzyżu, zostali włączeni do społeczności zbawionych w niebie.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby nasz udział w Eucharystii uzdolniał nas do codziennego brania swojego krzyża i trwania przy Chrystusie we wszystkich przeciwnościach.

Miłosierny Boże, Ty wywyższyłeś na krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby przez zasługi Jego zbawczej Ofiary udzielić życia wiecznego wszystkim wierzącym; wysłuchaj nas i umocnij naszą nadzieję, że znosząc trudy życia na ziemi, osiągniemy pełnię życia wiecznego w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.