loading

2023.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni swojego Syna, aby ofiarować Go Bogu Ojcu. My także złóżmy nasze serca na ofiarę miłą Bogu i wspólnie módlmy się do Niego:

     Przez Twojego Syna oświeć nasze serca.

1. Światłości prawdziwa, Ty stale jesteś obecny wśród swojego ludu, bądź zawsze z kolegium biskupów i naszym papieżem [Franciszkiem], aby roztropnie kierowali Twoim Kościołem.

     Przez Twojego Syna oświeć nasze serca.

2. Mądrości przedwieczna, Ty kierujesz losami świata, obdarz narody świata pokojem i sam prowadź wszystkich ludzi do pełnego zjednoczenia z Tobą.

     Przez Twojego Syna oświeć nasze serca.

3. Dobroci nieskończona, Ty w swojej miłości odpuszczasz grzechy swojemu ludowi, podźwignij tych, którzy trwają w grzechach śmiertelnych i pragną dostąpić Twego miłosierdzia.

     Przez Twojego Syna oświeć nasze serca.

4. Drogo, Prawdo i Życie nasze, Ty powołujesz wybranych, wlej Ducha rady i męstwa w serca tych, którzy całe życie poświęcili Tobie, i spraw, aby byli dla świata znakiem Twojej obecności.

     Przez Twojego Syna oświeć nasze serca.

5. Korono wszystkich świętych, Ty wzywasz do siebie swoje dzieci, obdarz pełnią odkupienia zmarłych, którzy za życia pełnili Twoją świętą służbę.

     Przez Twojego Syna oświeć nasze serca.

6. Chwało Twojego ludu, Ty dozwoliłeś Symeonowi i Annie ujrzeć Twojego Syna, dozwól nam spotkać w naszym życiu Chrystusa i ponad wszystko Go miłować.

     Przez Twojego Syna oświeć nasze serca.

Boże, Ty ukazujesz światło Twojej prawdy ludziom sprawiedliwym i wiernym Tobie, daj nam każdego dnia spotykać Ciebie w naszych braciach i kiedyś spotkać się z Tobą twarzą w twarz w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.