loading

2023.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Do Boga, któremu służą wszystkie narody, ludy i języki, zanieśmy nasze ufne błagania:

1. Odwieczny Boże, udziel Twojemu Kościołowi łaski wzrastania w świętości, aby był czytelnym znakiem Twojej chwały.

2. Boże Pokoju, udzielaj silnej i niezłomnej wiary papieżowi, biskupom i prezbiterom, aby głosili Twoje zbawienie po całym świecie.

3. Boże Dobroci, umacniaj Twoją mocą wszystkich uwikłanych w grzechy i nałogi, aby mogli z nadzieją podejmować drogę nawrócenia.

4. Boże Światłości, daj niewierzącym światło Twojej prawdy, aby doszli do poznania Ciebie w coraz głębszym rozumieniu Twojego objawienia.

5. Boże, Nadziejo każdego człowieka, wprowadź naszych zmarłych do wiekuistej radości życia przemienionego łaską zmartwychwstania.

6. Boże, nasz Ojcze, daj nam coraz pełniejsze upodobnienie do Ciebie, abyśmy byli godni nazywać się dziećmi Bożymi.

Boże, Tobie należy się wszelka cześć i uwielbienie przez wszystkie wieki wieków, wysłuchaj naszego wołania i doprowadź do pełnej przemiany w Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego.