loading

2024.03.28 – WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Uwielbiając naszego Zbawiciela, który podczas Ostatniej Wieczerzy, w noc, kiedy został wydany, polecił Kościołowi sprawować wieczną pamiątkę swej śmierci i zmartwychwstania, pełni wdzięczności wołajmy do Niego:

1. Módlmy się za Kościół Święty, by karmiąc się Ciałem i Krwią Nowego i Wiecznego Przymierza, stawał się żywym obrazem miłości Boga Ojca Stworzyciela, Syna Odkupiciela i Ducha Ożywiciela.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa N., wszystkich prezbiterów i diakonów, by uczestnicząc w świętych misteriach Chrystusa, byli wiernymi i gorliwymi szafarzami Niebiańskiego Chleba.

3. Módlmy się za wszystkich, którzy odpowiedzieli na łaskę powołania i przyjęli święcenia kapłańskie, aby naśladując Chrystusa, Najwyższego Kapłana, stawali się dobrymi pasterzami Ludu Bożego.

4. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby kontemplując Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, uwielbiali Boga za dar ustanowienia Eucharystii.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, którzy za życia posilali się Najświętszym Ciałem i Krwią Chrystusa, by dzięki temu mieli udział w uczcie w królestwie niebieskim.

6. Módlmy się za nas samych i za całą wspólnotę Kościoła, aby dane nam było radować się pełnią zbawienia wraz z Chrystusem, Chlebem Żywym.

Bądź uwielbiony, Panie, który dajesz się nam – niegodnym sługom – jako Pan Zastępów zamknięty w małym kawałku chleba. Wysłuchaj łaskawie naszych próśb, aby Twoja chwała napełniła całą ziemię. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest