loading

21 tydzień zwykły

Umocnieni prawdą, że Jezus Chrystus jest Panem i Mesjaszem, zanieśmy naszą modlitwę do Boga, prosząc Go, aby nas wysłuchał i prowadził do pełni wiary:

1. Módlmy się za papieża [Franciszka], biskupów, prezbiterów i diakonów, by przez gorliwe głoszenie Ewangelii przybliżali wiernym tajemnice przebaczenia i zbawienia.

2. Módlmy się za narody dotknięte konfliktami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, by ich przywódcy dążyli do pokoju i pojednania.

3. Módlmy się za odrzucających istnienie Boga, by z otwartym umysłem szczerze szukali prawdy i przyjęli do swojego życia Jezusa Chrystusa.

4. Módlmy się za młode pokolenie, by znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i wzrastało w prawdzie i miłości.

5. Módlmy się za naszych zmarłych krewnych i przyjaciół, by dostąpili odpuszczenia grzechów i życia wiecznego w królestwie niebieskim.

6. Módlmy się za nas, celebrujących tą świętą Ofiarę, byśmy uważni na natchnienia Ducha Świętego wiernie naśladowali naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa.

Wszechmogący Boże, usłysz, prosimy, głos Twojego ludu i wysłuchaj nas, abyśmy jeszcze pełniej doświadczyli Twojego działania w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.