loading

22.02 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

Duch Święty jest w nas sprawcą i chcenia,
i działania, dlatego ufni, że On sam wzbudza
w nas dobre pragnienia, przedstawmy Bogu
Ojcu nasze prośby:

1. Módlmy się o dar jedności dla wierzących
w Chrystusa, aby wytrwała modlitwa,
dialog i pragnienie komunii przybliżyły
godzinę zjednoczenia wszystkich
uczniów Jezusa.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby
świadcząc z odwagą o mocy zmartwychwstałego
Pana, był dla wszystkich dzieci
Kościoła oparciem na drogach wiary.

3. Módlmy się za rządzących, aby w swoich
działaniach kierowali się duchem służby
i prawym sumieniem, a troska o rzeczywiste
dobro człowieka była motywacją podejmowanych
przez nich decyzji i działań.

4. Módlmy się za osoby, które utraciły wiarę,
zgorszone grzechami ludzi Kościoła,
aby doświadczenie Bożego miłosierdzia
doprowadziło do uleczenia ich ran, uzdolniło
do przebaczenia i powrotu do wspólnoty
Kościoła.

5. Módlmy się za chorych, doświadczonych
długotrwałym cierpieniem, aby udział
w tajemnicy Chrystusowego krzyża był dla
każdego z nich źródłem pokoju i nadziei.

6. Módlmy się o miłość do Kościoła dla nas
wszystkich, zebranych wokół Ołtarza, abyśmy
przyjmując w pokorze i wdzięczności
dar wiary, wzrastali w wierności łasce powołania,
które każdy z nas otrzymał.

Błogosławimy, Ojcze nieskończenie dobry,
Twoją Miłość objawioną w Jezusie. Wysłuchaj
wołania swoich dzieci i spraw, abyśmy przez
życie zgodne z wyznawaną wiarą troszczyli się
o wspólnotę Kościoła. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.