loading

22 tydzień zwykły DP

Ojciec niebieski obdarza nas nowym życiem i przenika serca swoim światłem. Zachęceni Jego słowem módlmy się z ufnością.

     Miłujący Ojcze, usłysz nasze wołanie.

1. Prosimy za Kościół, aby zawsze i wszędzie głosił, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, który przyszedł na świat, by obdarzyć ludzi szczęściem doczesnym i wiecznym.

     Miłujący Ojcze, usłysz nasze wołanie.

2. Prosimy za wszystkich rządzących, aby spełniali powierzone im zadania w duchu odpowiedzialności za innych oraz kierowali się prawdą, miłością i sprawiedliwością.

     Miłujący Ojcze, usłysz nasze wołanie.

3. Prosimy za chorych i cierpiących, aby zawsze otrzymywali potrzebną im pomoc i spotykali się z ludźmi, którzy będą gotowi być przy nich zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują.

     Miłujący Ojcze, usłysz nasze wołanie.

4. Prosimy za ludzi, którzy przeżywają kryzys wiary, aby dzięki poznaniu Bożej miłości mogli pokonać trapiące ich wątpliwości i odkrywać, że Bóg jest przy nich stale obecny.

     Miłujący Ojcze, usłysz nasze wołanie.

5. Prosimy za nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby, rozpoczynając kolejny rok pracy z dziećmi i młodzieżą, słuchali natchnień Ducha Świętego i postępowali zgodnie z nimi, wspierając swoich wychowanków w ich rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i duchowym.

     Miłujący Ojcze, usłysz nasze wołanie.

6. Prosimy za nas zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy zawsze potrafili przebaczać tym, od których doświadczyliśmy krzywdy i prosić o przebaczenie tych, których my skrzywdziliśmy, oraz wynagradzać im wyrządzone zło.

     Miłujący Ojcze, usłysz nasze wołanie.

Dobry Boże, uwielbiamy Cię i wysławiamy, bo Ty sam prowadzisz nas po drogach tego ziemskiego życia. Prosimy, wysłuchaj naszego wołania, aby całe nasze życie było uwielbianiem i wysławianiem Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.