loading

23 tydzień zwykły

Do Boga, który obiecał, że będzie obecny wśród tych, którzy gromadzą się w Jego imię, zanieśmy pokorne prośby:

1. Módlmy się o jedność wszystkich chrześcijan, aby doświadczenie wiary w Jezusa Chrystusa stawało się podstawą wszelkiego dialogu pomiędzy naszymi wspólnotami.

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby słowem i czynem wiernie prowadzili ludzi do pojednania z Bogiem.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby unikali przemocy w rozwiązywaniu konfliktów i dążyli do pokoju.

4. Módlmy się za niewierzących, aby odkryli w sobie pragnienie poznania Boga i pojednali się z Nim w sakramentach.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego i mogli na zawsze cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili żyć w jedności i zgodzie z naszymi bliźnimi.

Boże Ojcze, Ty obiecałeś, że użyczysz nam wszystkiego, o co będziemy Cię zgodnie prosić, wysłuchaj naszych błagań i naucz nas zawsze pełnić Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.