loading

23 tydzień zwykły

Chrystus wzywa nas do radykalnego zwrotu ku Niemu we wszystkich dziedzinach naszego życia. Pełni ufności prośmy Go o łaski potrzebne do wiernego trwania przy Nim:

1. Chryste, umacniaj wszystkich chrześcijan, aby przez świadectwo swojej wiary byli wytrwałymi przewodnikami na drogach zbawienia.

2. Chryste, uzdolnij rządzących państwami do wybierania wartości służących wspólnemu dobru obywateli i narodów.

3. Chryste, wspieraj rodziny zagrożone rozpadem, aby przez wzajemne wybaczenie na nowo odnalazły siłę i miłość potrzebne do budowania trwałej jedności.

4. Chryste, obdarz dzieci i młodzież swoim błogosławieństwem, aby rozpoczęty rok szkolny był dla nich czasem wzrostu w mądrości i łasce.

5. Chryste, daj naszym drogim zmarłym radość wiecznego przebywania w Twoim królestwie.

6. Chryste, uzdolnij każdego z nas do delikatności we wzajemnym udzielaniu sobie napomnień w prawdzie i miłości.

Jezu Chryste, Ty z wielką troską zabiegasz o nasze zbawienie. Wysłuchaj naszego wołania, aby po drogach naszego życia mogło nas prowadzić Twoje pełne czułości spojrzenie, uzdalniając nas do wybaczania i pojednania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.