loading

24 tydzień zwykły DP

Nasz Bóg jest święty i pragnie, abyśmy także my stawali się świętymi. Dlatego z ufnością i nadzieją przedstawmy Mu nasze prośby.

     Panie Boże, prowadź nas do pełni świętości.

1. Prosimy za pasterzy Kościoła, aby z miłością wskazywali wiernym potrzebę pojednania z Bogiem i ludźmi i sami często korzystali z sakramentu uzdrowienia, jakim jest spowiedź.

     Panie Boże, prowadź nas do pełni świętości.

2. Prosimy za sprawujących władzę świecką, aby w swoich działaniach kierowali się poczuciem sprawiedliwości ożywianym miłością i prawdą.

     Panie Boże, prowadź nas do pełni świętości.

3. Prosimy za dziennikarzy, aby w swojej pracy przestrzegali zasad etyki i zawsze kierowali się pragnieniem dobra tych, do których docierają owoce ich pracy.

     Panie Boże, prowadź nas do pełni świętości.

4. Prosimy za tych, których udziałem była Golgota Wschodu, aby ich cierpienia przyniosły owoce w postaci pojednania skłóconych narodów, a oni sami modli radować się przebywaniem w wiecznym królestwie Boga w niebie.

     Panie Boże, prowadź nas do pełni świętości.

5. Prosimy za nas samych, abyśmy dzięki współpracy z Bożą łaską byli zdolni do wzajemnego przebaczenia.

     Panie Boże, prowadź nas do pełni świętości.

Panie Boże, który przebaczasz i chcesz, żebyśmy przebaczali winowajcom, wysłuchaj naszych próśb, gdyż Twoja miłość nikogo nie wyklucza i wszystkich pragnie doprowadzić do pełni świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest