loading

25 tydzień w ciągu roku

Bogu Ojcu, który podtrzymuje każde istnienie, przedstawmy prośby, które nosimy w sercach:

1. Prosimy za wierzących w Chrystusa, aby stawali się narzędziem pokoju, nieśli miłość i wybaczenie tam, gdzie panują nienawiść i zniewaga.

2. Prosimy za biskupa Rzymu i całe kolegium biskupów, aby pełniąc służbę ludowi Bożemu, nie szukali uznania w oczach ludzkich, ale wykazywali się gorliwością, pokorą i miłością.

3. Prosimy za sprawujących rządy, aby napełnieni pokorą, unikając pychy i poczucia wyższości, dbali o powierzone ich władzy społeczeństwa i zaradzali potrzebującym.

4. Prosimy za ludzi, dla których liczy się tylko kariera i pieniądze, aby na pierwszym miejscu postawili Boga, a dóbr tego świata nie przedkładali nad dobro wieczne.

5. Prosimy za zmarłych, aby wsparci modlitwami Kościoła pielgrzymującego zostali przyjęci do społeczności świętych w niebie.

6. Prosimy za nas, zgromadzonych wokół Ołtarza Chrystusowego, abyśmy napełnieni darem mądrości zawsze umiejętnie rozróżniali dobro od zła.

Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem wszelkiej łaski i pragniesz zbawienia każdego stworzenia. Wielbimy Cię i dziękujemy za Twoją dobroć, która nigdy się nie kończy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

jest