loading

25 tydzień zwykły

Skierujmy pokorne prośby do naszego Ojca, który jest w niebie, ale pragnie, abyśmy go szukali i wzywali:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wykorzystywał radio, telewizję oraz inne środki społecznego przekazu jako narzędzia ewangelizacji i w ten sposób przyczyniał się do pogłębiania kultury chrześcijańskiej.

2. Módlmy się za dziennikarzy, twórców stron internetowych, pracowników mediów, aby owoce ich pracy służyły rozwojowi ich własnemu i ich odbiorców.

3. Módlmy się za rodziców, aby uczyli swoje dzieci mądrego i krytycznego korzystania ze współczesnych środków masowego przekazu.

4. Módlmy się za naszych pracodawców, aby szanowali prawa pracowników do godnej zapłaty i wypoczynku.

5. Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu z powodu złego używania środków społecznego przekazu, aby mieli udział w niebieskiej uczcie.

6. Módlmy się za nas i naszych bliskich, abyśmy mądrze korzystali z mediów i wykorzystywali je do głoszenia Ewangelii naszym bliźnim.

Ojcze nasz, który jesteś blisko wszystkich zwracających się do Ciebie, zechciej przyjąć nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.