loading

26 tydzień w ciągu roku

Bogu, który zna nasze troski i pragnienia serc, powierzajmy intencje całego Kościoła Świętego:

1. Obdarz papieża Franciszka i wszystkich zwierzchników kościołów prawosławnych i protestanckich potrzebnymi darami duchowymi, niech budują mosty między naszymi Kościołami i przywracają wzajemny szacunek niezależnie od tego, co nas różni.

2. Obdarz sprawujących władzę mądrością i szacunkiem względem innych narodów, niech rozwijają międzynarodową solidarność i światowe partnerstwo.

3. Obdarz studentów rozpoczynających rok akademicki gorliwością i wytrwałością w zdobywaniu wiedzy, niech przez uczciwą i rzetelną naukę przyczyniają się do rozwoju osobistego i kulturalnego kraju.

4. Obdarz łaską nawrócenia osoby wywołujące zgorszenie, niech przez szczerą spowiedź i naprawienie wyrządzonych krzywd powrócą na drogę zbawienia.

5. Obdarz konających ufnością w Twoje miłosierdzie, niech ci, którzy za życia Tobie zawierzyli, dostąpią Twej radości na wieki.

6. Obdarz nas, uczestniczących w tej liturgii miłością i wyrozumiałością, abyśmy każdemu człowiekowi okazywali szacunek i troskę.

Boże, Ty przez litość i przebaczenie najpełniej okazujesz wszechmoc. Objaw swe miłosierdzie i wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

jest