loading

27 tydzień w ciągu roku

Do Boga, który stworzył wszystko, co jest na świecie, przynieśmy intencje całego Kościoła Świętego:

1. Wejrzyj na Ojca świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów i obdarz ich pełnią mądrości i pokory, aby właściwie rozpoznawali znaki czasu i przykładem własnego życia przypominali światu o wartościach ewangelicznych.

2. Wejrzyj na sprawujących władzę państwową i społeczną, i obdarz ich roztropnością, aby ustanawiając prawa, kierowali się dobrem narodu i przyczyniali się do budowania pokoju na świecie.

3. Wejrzyj na małżonków i obdarz ich wzajemną miłością oraz szacunkiem, aby trwając w jedności małżeńskiej, każdego dnia szukali Twojej woli.

4. Wejrzyj na poszukujących żony lub męża i obdarz ich łaską dokonania dobrego wyboru życiowego partnera, tak aby dzielili losy w powodzeniu i niedoli i budowali związek na podstawie nauczania Ewangelii.

5. Wejrzyj na zmarłych i obdarz ich wiecznym szczęściem, aby na wieki oglądali Boga twarzą w twarz.

6. Wejrzyj na nas i uczyń nasze serca zdolne do słuchania i wiernego zachowywania słowa Bożego, abyśmy każdego dnia wzrastali w świętości.

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś pod jego stopy cały wszechświat, aby w Twoim imieniu panował nad stworzeniem. Wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła, aby Twoje Imię było nieustannie wysławiane. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest