loading

27 tydzień w ciągu roku

Do Boga, który stworzył wszystko, co jest na świecie, przynieśmy intencje całego Kościoła Świętego:

1. Wejrzyj na Ojca świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów i obdarz ich pełnią mądrości i pokory, aby właściwie rozpoznawali znaki czasu i przykładem własnego życia przypominali światu o wartościach ewangelicznych.

2. Wejrzyj na sprawujących władzę państwową i społeczną, i obdarz ich roztropnością, aby ustanawiając prawa, kierowali się dobrem narodu i przyczyniali się do budowania pokoju na świecie.

3. Wejrzyj na małżonków i obdarz ich wzajemną miłością oraz szacunkiem, aby trwając w jedności małżeńskiej, każdego dnia szukali Twojej woli.

4. Wejrzyj na poszukujących żony lub męża i obdarz ich łaską dokonania dobrego wyboru życiowego partnera, tak aby dzielili losy w powodzeniu i niedoli i budowali związek na podstawie nauczania Ewangelii.

5. Wejrzyj na zmarłych i obdarz ich wiecznym szczęściem, aby na wieki oglądali Boga twarzą w twarz.

6. Wejrzyj na nas i uczyń nasze serca zdolne do słuchania i wiernego zachowywania słowa Bożego, abyśmy każdego dnia wzrastali w świętości.

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś pod jego stopy cały wszechświat, aby w Twoim imieniu panował nad stworzeniem. Wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła, aby Twoje Imię było nieustannie wysławiane. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY