loading

Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi i dlatego obdarza łaską tych, którzy Go o nią proszą. Módlmy się więc do Niego:

     Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

1. Prosimy o moc wiary dla wierzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, aby życiem swoim świadczyli o Chrystusie.

     Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

2. Prosimy o moc Ducha Świętego dla wszystkich świętych szafarzy: biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wiernie realizowali swoje święte powołanie.

     Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

3. Prosimy o Bożą mądrość dla wszystkich członków narodu wybranego, aby w Chrystusie rozpoznali Mesjasza.

     Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

4. Prosimy o roztropność dla wszystkich rządzących światem, aby prawdziwe dobro człowieka było jedynym celem ich działania.

     Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

5. Prosimy o męstwo dla misjonarzy, którzy niosą Ewangelię aż po krańce świata, aby natchnęli wiele serc miłością do Boga.

     Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

6. Prosimy o bojaźń Bożą dla nas samych, abyśmy zawsze wydawali owoce godne naszego chrześcijańskiego powołania.

     Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Panie Boże, który każesz nam przedstawiać wszystkie nasze prośby w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, prosimy, abyś nie szczędził nam swojego miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.