loading

Bóg wzywa nas świętym powołaniem do wiary, byśmy czerpali z owoców zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Wdzięczni Bogu za ten niezasłużony dar prośmy o inne Jego dary, potrzebne nam samym i całemu Kościołowi:

     Wysłuchaj nas, dobry Boże.

1. Prosimy, aby wszyscy kapłani nieustannie odnawiali w sobie charyzmat Boży otrzymany przez włożenie na nich rąk podczas święceń. Niech w swoim życiu i posługiwaniu dają się prowadzić Duchowi mocy i miłości i z odnowioną gorliwością zabiegają o chwałę Bożą i zbawienie ludzi.

     Wysłuchaj nas, dobry Boże.

2. Prosimy, aby prześladowani ze względu na imię Jezusa zostali umocnienie w wierze. Niech Duch Święty usuwa z ich serc wszelki lęk, udoskonala ich w miłości i wlewa w ich serca stałe przekonanie, że sprawiedliwi żyć będą dzięki swej wierności.

     Wysłuchaj nas, dobry Boże.

3. Prosimy, aby pokój Chrystusowy panował w naszym życiu, naszych rodzinach, wspólnotach, w naszym narodzie, a także w tych częściach świata, gdzie ciągle trwają wojny i gdzie panuje nienawiść, ucisk, brak sprawiedliwości oraz poszanowania człowieka i jego godności. Niech w ludzkich sercach coraz bardziej rozwija się królestwo Boże.

     Wysłuchaj nas, dobry Boże.

4. Prosimy, aby Pan nieustannie wzbudzał i posyłał osoby, które wielkodusznie oddadzą całe swe życie na pokorną służbę Bogu, głosząc Jego królestwo. Niech w Kościele Chrystusowym nigdy nie zabraknie tych, którzy całemu światu będą głosić dobrą nowinę o zbawieniu.

     Wysłuchaj nas, dobry Boże.

5. Prosimy, aby wiara, którą nasi bliscy zmarli żyli na ziemi, otworzyła im bramy nieba. Niech dostąpią oglądania Bożego oblicza w wieczności.

     Wysłuchaj nas, dobry Boże.

6. Prosimy, abyśmy jako uczniowie Chrystusa zawsze byli świadomi naszej małości i niewystarczalności. Niech Duch Święty stale w nas rozwija i podtrzymuje ducha pokory, dzięki któremu będziemy świadomi, że to, co czynimy, jest jedynie wykonywaniem tego, co nam polecono, i nie należą się nam za to żadne specjalne względy.

     Wysłuchaj nas, dobry Boże.

Boże, dobry nasz Ojcze, wysłuchaj nas pomimo naszej małej wiary i daj nam pokorę serca, abyśmy stale dążyli do rozwoju Twojego królestwa w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.