loading

Przedstawmy nasze ufne prośby Bogu pełnemu łaskawości i dobroci:

1. Módlmy się za papieża (Franciszka), aby wzorem swoich świętych poprzedników ukazywał światu dobroć i łagodność Boga.

2. Módlmy się za prezydenta, premiera oraz wszystkie osoby sprawujące władzę w naszym kraju, aby dbały o dobro wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny.

3. Módlmy się za nauczycieli, wychowawców i wszystkie osoby, które miały wpływ na nasze wykształcenie, aby Bóg obficie wynagrodził ich trud.

4. Módlmy się za chorych, biednych i nieszczęśliwych, aby doświadczyli pomocy ludzi i miłości Boga.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby weszli na ucztę w królestwie niebieskim.

6. Módlmy się za nas, abyśmy przyjmowali z wdzięcznością Bożą opiekę i miłość.

Boże, który ocierasz nasze łzy i zaspakajasz każdą naszą potrzebę, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw i okaż nam miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen