loading

Rozpoczynając Tydzień Misyjny, z ufnością błagajmy dobrego Boga, aby wzbudził w całym Kościele ducha gorliwości i zapału misyjnego.

1. Módlmy się za Kościół święty, który na całej ziemi wzywa imienia Pana, głosi Jego Ewangelię i potwierdza ją dziełami miłości, aby pomnażał w sobie zapał misyjny i oświecony darami Ducha Świętego,
znajdował skuteczne sposoby docierania do tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.

2. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby całkowicie oddali się swemu powołaniu misyjnemu i byli znakiem Chrystusa w świecie spragnionym Jego miłości, przebaczenia i pokoju.

3. Módlmy się za darczyńców misji, aby Chrystus wynagrodził ich ofiarność swoją łaską i błogosławieństwem.

4. Módlmy się za chorych, starszych i niepełnosprawnych, aby swe cierpienia i trudy życia, niedostatki i ograniczenia, wielkodusznie ofiarowywali Panu Bogu w intencji misji ewangelizacyjnych wśród tych, którzy
jeszcze Boga nie znają.

5. Módlmy się o powołania misyjne wśród kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii, szafarzy sakramentów świętych i świadków miłości bliźniego w młodych Kościołach misyjnych.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętali o tym, że na mocy chrztu świętego, bierzmowania i Eucharystii jesteśmy uczniami misjonarzami Chrystusa wśród narodów.

Boże, nasz Ojcze, Ty posłałeś swego Syna na świat z Ewangelią miłości i nadziei, spójrz litościwie na ludy i narody, które jeszcze nie poznały Twego Syna. Wzbudź w swoim Kościele misjonarki i misjonarzy, i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest